Forskning
Børn og unge
Kunst og kultur musik
Kunst og kultur maleri
Jura

Gangstedfonden støtter

Uddybende vejledninger i forbindelse med ansøgning findes i ansøgningsskemaerne for de enkelte ansøgningskategorier.

Sygdom

A
Sygdom og sygdomsbekæmpelse / forskning

 • Forskning
 • Introduktionsstipendiater (1. år) til Ph.d.-studerende i kliniske interventions-projekter prioriteres
 • Udlandsophold ifm. Ph.d.-projekter (1-3 mdr.)
 • Ansøger skal være hovedvejleder/forsker
Dækker ikke
 • Kongresrejser
 • Studieophold i ind- og udland (bortset fra Ph.d.-projekter alene medicinsk forskning)
 • Udgivelser, publikation etc. ifm. Ph.d.-afhandlinger
 • Overhead ifm. et forskningsprojekt
 • Der kan ikke søges til flere projekter i samme forskergruppe
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Udgifter udover billigste flybillet og opholdsudgifter (udregnes efter Finansministeriets satser) ifm. udlandsophold
 • Der ydes ikke dagpenge ifm. et projekt
Børn og unge

B
Børn og unge: Sygdom og sygdomsbekæmpelse / forskning (inkl. Børnecancerfonden)

 • Forskning
 • Prioritering af Introduktionsstipendiater til Ph.d.-studerende i kliniske interventions-projekter
 • Ansøger skal være hovedvejleder/forsker
Dækker ikke
 • Overhead ifm. et forskningsprojekt
 • Kongresrejser
 • Der kan ikke søges til flere projekter i samme forskergruppe
Trivsel

B
Børn og unge: Trivsel, uddannelse og sportsudøvelse (ikke konkurrence)

 • Projekter, der henvender sig til børn og unge
 • Kulturprojekter, der henvender sig til børn og unge
 • Projekter med fokus på børn og unges almene trivsel
 • Dækning af udgifter til anerkendt undervisere ifm. uddannelser for børn og unge
 • Dækning af udgifter til anerkendt undervisere ifm. musikuddannelser
 • Anerkendte kulturinstitutioner og museer med projekter, udstillinger etc., der henvender sig til børn og unge
Dækker ikke
 • Private forhold (fx indkøb af hjælpemidler etc.)
Kultur

C-K
Kunst og kultur, samfundsforskning, humanistisk forskning og juridisk forskning m.v.

 • Dækning af udgifter til anerkendte undervisere ifm. videregående musikuddannelser
 • Kulturprojekter, der er af almen interesse og høj kvalitet
 • Koncerter, anerkendte musikinstitutioner og udøvende kunstnere
 • Anerkendte kulturinstitutioner og museer
 • Juridisk-videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af konkrete projekter og udgivelser
 • Anden former for samfundsforskning og offentligt virke, der skønnes af værdi for opretholdelsen af et retssamfund
Dækker ikke
 • Private forhold (fx indkøb af hjælpemidler etc.)

Fordeling af bevillinger

2022 Kr.
A) Sygdom og sygdomsbekæmpelse / forskning 2.100.000
B) Børn og unge: Sygdom og sygdomsbekæmpelse (inkl. Børnecancerfonden) 150.000
B) Børn og unge: Trivsel, uddannelse og sportsudøvelse (ikke konkurrence) 105.000
C-K) Kunst og kultur, samfundsforskning, humanistisk forskning og juridisk forskning mv. 895.000
I alt har Gangstedfonden i 2022 bevilliget 3.250.000

Fondens historie

Gangstedfonden er opstået ved fusion i 1984 af nedennævnte tre fonde:

 • Fonden af 28/9 1972 (stiftet af højesteretssagfører Ole Gangsted-Rasmussen)
 • Fonden af 31/12 1977 (stiftet af landsretssagfører Søren Gangsted-Rasmussen)
 • Fonden af 19/4 1978 til Fremme af Børns og Unges Trivsel (stiftet af advokat, lic.jur. Niels Gangsted-Rasmussen)

Fondens grundlæggende fundats blev vedtaget den 19. juni 1984 og Fonden blev registreret som en erhvervsdrivende fond i 1995.

Gangstedfonden er en erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at yde økonomisk støtte i form af legater indenfor støtteformålene:

 • A) Sygdom og sygdomsbekæmpelse/forskning
 • B) Børn og unge: Sygdom og sygdomsbekæmpelse/forskning (inkl. Børnecancerfonden)
 • B) Børn og unge: Trivsel, uddannelse og sportsudøvelse (ikke konkurrence)
 • C-K) Kunst og kultur, samfundsforskning, humanistisk forskning og jura forskning mv.

Støtteformålet 'Sygdom og sygdomsbekæmpelse / forskning' har hovedsagelig fokus på forskning og bekæmpelse af sygdomme samt projekter med fokus på trivsel blandt børn og unge.

Hvert år støttes blandt andre Børnecancerfonden idet deres arbejde har en væsentlig betydning for Fondens grundlæggende formål.

Støtteformålet 'Kunst og kultur' dækker blandt andet over samfundsforskning, humanistisk forskning, jura forskning mv. Støtteformålet har især fokus på at yde økonomisk støtte til anerkendte kunstnere såvel som ”up coming” kunstnere samt fokus på det øverste vækstlag indenfor musik og kunst. Blandt andet støtter Gangstedfonden JazzDanmark/Jazzkonkurrencen som sponsor af DM i Jazz.

Udover Gangstedfondens investeringer i fast ejendom, har Fonden igennem årtier investeret i dansk sølv, hvilket har resulteret i en anerkendt sølvsamling. Sølvsamlingen er til hverdag udstillet på museum Koldinghus i Kolding, men kan ved særlige begivenheder blive lånt ud til andre udstillinger. Blandt andet har dele af Sølvsamlingen indgået som en væsentlig del af udstillingen ”Silver Treasures from Denmark and India” på National Museum i New Delhi, Indien i 2023 ifm. dansk/indisk samarbejde.

Fondledelse

Fondens bestyrelse

 • Formand Christian Gangsted-Rasmussen, advokat
 • Kjeld Schmiegelow, Professor, overlæge, dr.med.
 • Lars Køber, Professor, overlæge, dr.med.
 • Lars C.W. Wallenberg, teaterredaktør, mag.art.
 • Finn Thorup Sellebjerg, Professor, dr.med.
 • Christoffer Gangsted-Rasmussen, advokat

I henhold til Fondens fundats tilstræbes det at bestyrelsen sammensættes med henblik på bedst muligt at kunne varetage Fondens støtteformål. Bestyrelsen vil til hver en tid bestå af 5-7 medlemmer, hvoraf mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være godkendt af Advokatrådet, Lægeforeningen eller tilsvarende anerkendt faglig organisation eller institution.

God fondsledelse

Gangstedfonden er en erhvervsdrivende fond og er derfor omfattet af Erhvervsfondslovens- og Årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Hvert år forholder Fonden sig til de 16 anbefalinger jf. bestemmelserne for god fondsledelse, som Komitéen for God Fondsledelse nedsætter. Skemaerne er en del af fondens årlige ledelsesberetning.

Ansøg her

Pulje Ansøgningsfrist
A) Sygdom og sygdomsbekæmpelse / forskning 1. juli – 31. august kl. 23.59

Ansøg

B) Børn og unge: Sygdom og sygdomsbekæmpelse / forskning (inkl. Børnecancerfonden) 1. juli – 31. august kl. 23.59

Ansøg

B) Børn og unge: Trivsel, uddannelse og sportsudøvelse (ikke konkurrence) Hele året (ansøgningsrunderne følger kvartalsvist året – når en ansøgningsrunde lukkes, åbnes der efterfølgende en ny)

Ansøg

C-K) Kunst og kultur, samfundsforskning, humanistisk forskning og juridisk forskning mv. Hele året (ansøgningsrunderne følger kvartalsvist året – når en ansøgningsrunde lukkes, åbnes der efterfølgende en ny)

Ansøg

Uddybende vejledninger ifm. ansøgning findes i ansøgningsskemaerne for de enkelte ansøgningskategorier. Der kan forventes en behandlingsperiode på ca. 1-2 måneder efter en ansøgningsrundes udløb. Dette er vejledende, da det afhænger af den enkelte ansøgningsrunde, ferier etc.

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Gangstedfonden og ansøgninger, kan rettes til Fondens administration ved Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen via indsendte ansøgning under 'Beskeder'. Hvis der er spørgsmål eller henvendelser inden indsendelse af en ansøgning, kan nedenstående kontaktinformationer bruges.

Indberetning til skattemyndighederne ved tildeling af bevilling, vil ske under det i ansøgningen oplyste CVR-nr./CPR-nr.