Vi støtter samfundsforskning Vi støtter juridisk-videnskabeligt arbejde Vi støtter kunst og kultur Vi støtter videregående musikuddannelse af unge og Børnecancerfonden Vi støtter sygdom og sygdomsbekæmpelse

Persondatapolitik Gangstedfonden

10.06.2022

Indledning

Gangstedfonden indsamler og opbevarer fortrolige Personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere, og sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres således, at oplysningerne ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med lovgivningen.

Gangstedfonden behandler som dataansvarlige kun Personoplysninger om dig, som er relevante og tilstrækkelige i forbindelse med din fremsendte ansøgning om muligheden for at komme i betragtning ved Gangstedfondens uddelinger.

Dine Personoplysninger opbevares hos en af os valgt ekstern virksomhed, som opfylder dataforordningens krav til sikkerhed og kontrol heraf. Tilgang til oplysningerne kan kun ske af medarbejdere, der er autoriserede hertil.

Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine Personoplysninger vil derfor altid være omfattet af be-skyttelsen i EU’s databeskyttelsesforordning.

Gangstedfonden påser, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Gangstedfonden er - over for dig - ansvarlige for opbevaringen af dine Personoplysninger hos databehandleren.

Hvornår Gangstedfonden sletter dine Personoplysninger

Gangstedfonden opbevarer dine Personoplysninger så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet, jf. ovenfor, eller til opfyldelse af lovkrav.

Deling af dine Personoplysninger

Gangstedfonden deler kun dine Personoplysninger som led i vores behandling af ansøgninger og kun når det er nødvendigt.

Gangstedfonden deler kun dine Personoplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, Gangstedfonden er forpligtede hertil, f.eks. som følge af krav om indrapportering til SKAT.

Gangstedfonden kan overdrage dine Personoplysninger, når Gangstedfonden i god tro mener, at dette er nødvendigt

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke Personoplysninger Gangstedfonden har indsamlet, og som Gangstedfonden opbevarer og behandler om dig.

Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få slettet eller begrænset behandlingen af dine Personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Ved din henvendelse undersøger Gangstedfonden, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine Personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine oplysninger er:
Gangstedfonden – att. Trine Weber
c/o Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen P/S
Esplanaden 34 A
1264 København K
Tlf. (+45) 33 33 70 70
E-mail: twe@g-r.dk
CVR-nr. 18334402
Direkte tlf. (+45) 30 91 32 69

Ændringer og opdateringer

Gangstedfonden forbeholder os ret til løbende at ændre denne Persondatapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i Persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende Persondatapolitik vil være tilgængelig på Gangstedfondens websted www.Gangstedfonden.dk.